BUDÍK – ELEKTRICKÝ Ukazatel teploty vody PROSPORT – 120°C

1.225,00